Om satsningen

Språk, makt och skapande är en satsning för att stärka biblioteken som flerspråkiga och inkluderande arenor, där människor genom kreativitet och möten tillsammans bidrar till hållbara samhällen.

Språk, makt och skapande genomförs genom fokus på

  • delat lärande.
  • interkulturella och normkritiska förhållningssätt i biblioteksverksamhet.
  • att skapa, uttrycka, utforska och testa metoder tillsammans.
  • att möjliggöra samspel med andra aktörer i lokalsamhället.

Du får gärna kommentera och bidra med dina erfarenheter! Har du tips på vad vi borde testa, läsa eller diskutera? Kontakta oss!

Vad gör vi i satsningen?

Biblioteksutveckling Sörmland startade Språk, makt och skapande 2017 som en ettårig satsning. Satsningen är ett resultat av rapporten Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling – en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland, pdf (publicerad januari 2016).

Vi började blogga för att sprida den gemensamma processen och dela de frågor som deltagarna brottades med. Nu är satsningen förlängd och kommer att pågå till 2020. Vi fortsätter blogga och att utveckla bloggen så att den kan bli en resurs för andra som vill arbeta med skapande på bibliotek och med att främja inkluderande verksamhet.

År 1 – en studiecirkel

Under satsningens första år träffades biblioteksarbetare från folkbiblioteken i länet kontinuerligt i en studiecirkel. Syftet var att utforska och utveckla former för skaparaktiviteter som metod för mera inkluderande och språköverskridande  biblioteksverksamhet. På träffarna blandade vi skaparaktiviteter med teorier och samtal. Målet var att tillsammans hitta sätt att bättre bjuda in till möten på våra bibliotek där vi kan lära av varandra och där språk är en tillgång.

År 2 och 3 – fortsättningen

Under 2019-2020 fördjupar och breddar vi arbetet genom att

  • utveckla samarbeten med aktörer verksamma i Sörmland.
  • arbeta med forskningscirklar som metod.
  • främja arbetslärande genom skaparboxar.
  • fokusera på landsbygden.
  • stärka koppling till Agenda 2030.

En del av Region Sörmland.

Vi som driver Språk, makt och skapande arbetar med regional biblioteksverksamhet och vi ingår i Region Sörmland. Du kan läsa mer om Biblioteksutveckling Sörmlands uppdrag, verksamhet och arbetssätt på Region Sörmlands webbplats.

Logo för Biblioteksutveckling Sörmland. Föreställer en grafisk näckros som är symbol för Region Sörmland.